MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

KONKURSY

II Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód”

Prace konkursowe w formacie A3 (dowolna technika plastyczna) opisane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w regulaminie konkursu i podpisanym przez Rodziców oświadczeniem (wzór w załączniku)

należy składać najpóźniej do 28.02.2018 (środa) do godz. 12.00 w gabinecie nr 211 na II piętrze u pedagoga szkolnego – Anny Frindt-Bajson, która jest szkolnym koordynatorem ds. doradztwa zawodowego.

zgoda rodziców -formularz - kliknij link aby pobrać: zgoda_konkurs_szkoly_podstawowe_2016.doc
 

II Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach Dla Szkół Podstawowych

„Mój wymarzony zawód”

Regulamin

WSTĘP

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działajace w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zwani dalej Organizatorem zapraszają uczniów szkół podstawowych m. st. Warszawy do udziału w konkursie wiedzy o zawodach: „Mój wymarzony zawód”. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału
w konkursie!

1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać
w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe.

2. Wymarzony zawód powinien zostać  przedstawiony w formie plakatu A3. Praca ilustrująca wybrany przez dziecko zawód może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. kolaż, wydzieranka, papieroplastyka).

3. Czas trwania konkursu: styczeń 2018 r.– maj 2018r.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:

 I etap, tzw. szkolny: odbędzie się na terenie każdej szkoły podstawowej biorącej udział w konkursie – Komisja Szkolna oceni i wybierze najlepsze prace.

II etap, tzw. międzyszkolny: 18 Komisji Dzielnicowych wybierze maksymalnie dwie prace sposród przesłanych przez Komisje Szkolne.

III etap, tzw. finałowy: Kapituła Konkursu oceni nadesłane prace
wg. ustalonych kryteriów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wiedzy na temat zawodów.
 2. Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na współczesnym rynku pracy.
 3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
 4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

ZASADY KONKURSU

Konkurs jest adresowany do uczniów klas V -VII szkół podstawowych.

 1. Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia szkoły podstawowej plakatu ilustrującego wybrany przez niego zawód. Plakat należy wykonać w formacie A3 dowolną techniką plastyczną (np. kolaż, wydzieranka, papieroplastyka).
 2. Uczeń może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 3. Jedna szkoła może zgłosić co najwyżej dwie prace konkursowe. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedstawienia zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych, rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu oraz upowszechnienie pracy konkursowej. ( zał.1)
 4. Pracę konkursową należy opisać na odwrocie. Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel – opiekun dziecka. Prace niepisane nie będą oceniane.
 5. Każda praca powinna być opisana wg. schematu:
 • tytuł pracy
 • imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły
 • imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego
 • e- mail i telefon kontaktowy koordynatora szkolnego
 1. Do pracy konkursowej powinna być dołączona w kopercie zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych ucznia, zgodnie z załącznikiem do regulaminu (zał. 1).

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. I etap konkursu: komisja powołana przez Szkolnego Koordynatora Doradztwa Zawodowego ogłasza konkurs w danej szkole i przeprowadza szkolne eliminacje wg. opisanych kryteriów.
 2. Komisja wybiera dwie najlepsze prace uczniów i wysyła je do Wydziału Oświaty właściwego dla dzielnicy m.st. Warszawy.
 3. II etap konkursu: eliminacje zewnętrzne. Koordynatorzy Doradztwa Zawodowego w dzielnicach powołują i uczestniczą wraz z Koordynatorami Doradztwa Zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
  w pracach Komisji Dzielnicowych.
 4. Komisja dokonuje oceny prac plastycznych. Maksymalnie dwie prace
  z każdej dzielnicy przekazywane są do Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES ul. Stara 4 ( sekretariat WCIES).
 5. III etapu konkursu: finał konkursu. Nadesłane prace zostają ocenione przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Kapituła ocenia prace plastyczne uczniów wg. kryteriów opisanych poniżej.
 6. Kapituła przy ocenie prac bierze pod uwagę: zgodność wykonanej pracy
  z podaną tematyką, oryginalność i pomysłowość pracy oraz wrażenie estetyczne.
 7. Kapituła wyłania sześć najwyżej ocenionych prac przyznając I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 8. Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac nastąpi na Gali Finałowej. Autorzy tych prac zostaną uhonorowani wartościowymi nagrodami rzeczowymi.

                                           TERMINY KONKURSU

1.I etap konkursu – od 08.01.2018 -  do 01.03.2018r.

2.II etap konkursu – od 02.03.2018r. do 19.03.2018r.

3. III etap konkursu – 20.03.2018 r. do 30.04. 2018r.

4. Gala Finałowa – 30.05. 2018r.

PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy konkursu przesyłając pracę konkursową dokonują przeniesienia na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy.

2. Organizator ma prawo do publicznego udostępniania prac konkursowych na stronach internetowych należących do Organizatora w tym na portalach społecznościowych.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
do celów związanych z realizacją Konkursu.

2. W imieniu uczniów niepełnoletnich biorących udział w Konkursie zgodę
w powyższym zakresie wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie wypełniając formularz zgody dołączony do Regulaminu Konkursu w postaci załącznika.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika musi być dostarczona
w I etapie konkursu do koordynatora szkolnego, który przesyła zgodę
do Organizatorów Konkursu wraz z pracą konkursową.

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne
z jego rezygnacją udziału w konkursie.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Dodatkowych informacji udzielają:

Joanna Odzeniak: Biuro Edukacji  Urzędu m. st. Warszawy

e – mail: jodzeniak@um.warszawa.pl

tel.: 22 443 35 07

Beata Grzelak: WCIES

e-mail: beata.grzelak@wcies.edu.pl