MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

 • EDUKACJA POLONISTYCZNA

  1.Mówienie

  Uczeń :

  • Formułuje zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące i wykrzyknikowe;

  • Udziela adekwatnych odpowiedzi na postawione pytania, używa wyrazów bliskoznacznych;

  • Udziela kilkuzdaniowych wypowiedzi związanych z przeżyciami, wydarzeniami z życia;

  • Opowiada o sytuacjach w jakich się znajduje;

  • Formułuje i stawia pytania dotyczące wydarzeń, wypowiedzi kolegów oraz tekstów;

  • Wypowiada się na temat własnej działalności i jej efektów;

  • Wypowiada się na określony temat w formie opowiadania i opisu;

  • Świadomie stosuje w swoich wypowiedziach zasady gramatyki, składni i frazeologii;

  • Układa swobodne, spójne wypowiedzi i wielozdaniowe opowiadania twórcze;
   na podstawie własnych przeżyć i obserwacji;

  • Dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje zwroty grzecznościowe;

  • Recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji;

  • Wypowiada się w małych formach teatralnych: uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego;

  2. Pisanie

  Uczeń :

  • Przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu teksty przestrzegając poznanych reguł ortograficznych;

  • Pisze swobodne teksty np.: opowiadania, opisy, listy, życzenia, zaproszenia, notatki do kroniki stosując zasady gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. Stosuje trzyczłonową budowę wypowiedzi pisemnej;

  • Pisze w zeszycie w jedną linię płynnie, czytelnie zdania i krótkie teksty z zachowaniem prawidłowego kształtu liter, proporcji, połączeń;

  • Pisze krótkie wypowiedzi na podstawie przeżyć, ilustracji, historyjek;

   

  3. Słuchanie

  Uczeń:

  • Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;

  • Słucha i rozumie teksty czytane głośno przez innych, nagrania baśni, utworów poetyckich, audycji, itp.;

  • Stawia pytania do tekstu i udziela odpowiedzi na stawiane pytania;
  • Opowiada wysłuchaną treść  swobodnie, z zachowaniem jej głównej myśli;

   

  4.Czytanie

  Uczeń:

  • Czyta poprawnie, płynnie i wyraziście ze zmianą siły tempa, tonu głosu oraz z zachowaniem pauz gramatycznych i akcentu logicznego;

  • Wyraża treść przeczytanego utworu w formie słownej, plastycznej, ruchowej;

  • Wyszukuje fragmenty tekstu i zdania na określony temat;

  • Czyta ze zrozumieniem teksty o różnej tematyce oraz polecenia i instrukcje;

  • Czyta po cichu i głośno ze zrozumieniem wyodrębniając w tekście literackim: postacie,  cechy bohaterów, kolejność zdarzeń, czas i miejsce akcji, odróżnia zdarzenia bardziej i mniej istotne;

  • Wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze słowników i encyklopedii;  

  • Dekoduje informacje (odczytuje uproszczone rysunki;  piktogramy, znaki informacje, napisy, proste tabelki);

   

  5.  Gramatyka

  Uczeń:

  • Rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;

  • Dostrzega różnicę między literą i głoską;

  • Dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście;

  • Tworzy rodziny wyrazów;

  • Rozpoznaje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki;

  • Określa czas przeszły, teraźniejszy, przyszły czasowników;

  • Stopniuje przymiotniki;

  • Podaje wyrazy w liczbie pojedynczej i mnogiej;

  • Podaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym;

  • Podaje wyrazy zdrobniałe;

  • Rozpoznaje samogłoski i spółgłoski;

  • Praktycznie stosuje alfabet podczas korzystania ze słowników i encyklopedii;

  • Stosuje zasady pisowni wielkich liter  na początku zdania i nazwach własnych;

  •  Stosuje poznane zasady pisowni wyrazów z u, ó, rz, ż, ch;

  • Pisze najczęściej spotykane  wyrazy z  ó, rz, ż niewymiennym;

  • Pisze najczęściej spotykane wyrazy ch, h;

  • Pisze najczęściej spotykane wyrazy z trudnością ortograficzną;

  • Wie co to są wyrazy wieloznaczne;

    

  EDUKACJA MATEMATYCZNA

  Uczeń:

  • Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; rozumie dziesiątkowy system pozycyjny; wyodrębnia w zapisie liczby jedności, dziesiątek, setek, tysięcy;

  • Ustala kolejność zbiorów,  przelicza przedmioty, liczy kolejno i wstecz w zakresie 1000, porównuje liczby w zakresie 1000 ( słownie i z użyciem znaków >, <, =);

  • Dodaje, odejmuje dowolne liczby w zakresie 100, sprawdza poprawność wykonywanych działań,

  • Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka;

  • Pamięciowo mnoży i dzieli w zakresie tabliczki mnożenia, podaje z pamięci iloczyny; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;

  • Stosuje poznane najprostsze prawa matematyczne, posługuje się językiem matematycznym,

  • Przestrzega kolejności wykonywania działań;

  • Rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w zadaniach
   tekstowych;

  • Samodzielnie rozwiązuje zadania jedno- i dwudziałaniowe, (w tym zadania na porównywanie różnicowe) wyodrębnia  dane i szukane;

  • Układa treść zadania do schematu, działania matematycznego, przekształca i rozbudowuje zadania;

  • Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne;

  • Rozróżnia  monety i banknoty; zna wartość  pieniędzy;

  • Mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości;

  • Posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje obliczenia dotyczące tych miar; używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych,

  • Waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar

  • Odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;

  • Używa w praktyce jednostek długości, pojemności, masy;

  • Odczytuje temperaturę;

  • Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;

  • Podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty;

  • Wykonuje obliczenia kalendarzowe;

  • Poprawnie odczytuje godziny na zegarze, wykonuje proste obliczenia zegarowe;

  • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne;

  • Kreśli figury geometryczne za pomocą linijki, po kratkach;

  • Rysuje odcinki o podanej długości;

  • Oblicza obwody trójkątów i prostokątów;

  • Dostrzega symetrię; rysuje drugą połowę symetrycznej figury;

  • Rysuje figury w powiększeniu i w pomniejszeniu;

  • Kreśli linie proste, krzywe, łamane;

  • Rozpoznaje, kreśli linie równoległe i prostopadłe;

   
   
   
   

   

  EDUKACJA PRZYRODNICZA


  Uczeń :

  • Obserwuje cykle regularności w otoczeniu;

  • Obserwuje i opisuje otaczającą go rzeczywistość, dostrzegając zachodzące w niej zmiany (las, park, pole, łąka, ogród);

  • Obserwuje najbliższe otoczenie, zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku, wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku;

  • Obserwuje ruch drogowy, krajobraz;

  • Obserwuje i opisuje rośliny i zwierzęta w ich środowisku;

  • Zna rośliny i zwierzęta chronione;

  • Prowadzi pod kierunkiem nauczyciela proste doświadczenia, obserwacje, hodowle przyrodnicze, wyciąga wnioski;

  • Wymienia podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się;

  • Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;

  • Nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w Polsce; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;

  • Nazywa podstawowe części ciała  zwierząt i ludzi;

  • Rozumie znaczenie przyrody nieożywionej dla życia ludzi, zwierząt i roślin;

  • Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

   

  EDUKACJA SPOŁECZNA

  Uczeń:

  • Ocenia postawy i postępowania własne i innych w sytuacjach typowych;

  •    Przestrzega przyjętych norm postępowania podczas zagrożeń;

  • Odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;

  • Zna tradycje najbliższego otoczenia (dom, szkoła, środowisko lokalne);

  • Współpracuje z innymi, przestrzega obowiązujących norm i zasad;

  • Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.;

  •  Zna prawa i obowiązki ucznia,  respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;

  • Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje;

  • Uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność;

  • Ma poczucie przynależności narodowej;

  • Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn państwowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne;

  • Szanuje pracę wykonywaną przez ludzi różnych zawodów;

  • Przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie;

  • Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112;

   
   
   
   

   

  EDUKACJA PLASTYCZNA

  Uczeń :

  • Uwzględnia w swoich pracach wielkość, proporcję, barwę, fakturę w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni;

  • Wypowiada się na temat własnej pracy, omawia jej etapy;

  • Przedstawia w swoich pracach plastycznych zjawiska i wydarzenia z otoczenia,
   uwzględniając ruch postaci, sceny zbiorowe;

  • Ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, korzysta z narzędzi multimedialnych;

  • Potrafi dobrać techniki plastyczne i materiały do zadania;

  • Potrafi uzasadnić trafność doboru narzędzi, przyborów, materiałów;

  • Realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych;

  • Ma wiedzę na temat wybranych dzieł sztuki polskiej i jej różnych odmian (np. architektura, malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa); 

  • Korzysta z różnych przekazów  medialnych (telewizja, Internet);

  • Opisuje cechy  rzemiosła artystycznego  i sztuki ludowej;

  • Rozpoznaje i opisuje charakterystyczne cechy  architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury;

                                

  ZAJECIA TECHNICZNE

  Uczeń:

  • Organizuje pracę własną oraz efektywnie współdziała w grupie, pełniąc w niej
   różne funkcje;

  • Zna sposoby wytwarzania przedmiotów codziennego użytku;

  • Rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych,  informatycznych; elektrycznych;

  • Zna różne rodzaje budowli;

  • Zna i wskazuje przeznaczenie różnego rodzaju materiałów;

  • Przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia;

  • Tworzy kompozycje i wykonuje prace z różnorodnych materiałów;

  • Korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych;

  • Dba o bezpieczeństwo własne i innych;

  • Utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu pracy; sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku;

  • Właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych;

  • Zna zasady  bezpiecznego poruszania się po drogach (w tym na rowerze) i korzystania ze środków komunikacji;

  • Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku;

   

  EDUKACJA MUZYCZNA                      

  Uczeń :

  • Aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy;

  • Stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej: – śpiewa proste melodie, piosenki
   z repertuaru dziecięcego; wykonuje śpiewanki i rymowanki; śpiewa w zespole piosenki
   ze słuchu;

  • Śpiewa z pamięci hymn państwowy;

  • Odtwarza i gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy;

  • Tańczy podstawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych;

  • Tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki;

  • Rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika);

  • Rozróżnia rodzaje głosów ludzkich (sopran, bas);

  • Rozróżnia rodzaje  niektórych instrumentów muzycznych (np. fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja);

  • Wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki;

  • Świadomie i aktywnie słucha muzyki;

  • Improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad;

  • Wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją;

  • Śpiewa piosenki jednogłosowe z zastosowaniem zmian tempa, dynamiki,
   artykulacji;

   

  WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

  Uczeń:

  • Posługuje się piłką: rzuca, łapie, odbija, kozłuje;

  • Wykonuje próby siły mięśni brzucha;

  • Realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut;

  • Skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż przez niskie przeszkody;

  • Pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne;

  • Przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń;

  • Wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie;

  • Bezpiecznie zachowuje się podczas zabaw i gier;

  • Respektuje zasady i reguły zawodów i gier sportowych;

  • Zachowuje prawidłową postawę podczas pracy;

  • Posługuje się sprzętem sportowym zgodnie z przeznaczeniem;

  • Wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych;

  • Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

  • Dba o higienę osobistą i czystość odzieży;

  • Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna;

  • Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem;

  • Wie,  jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości;

   

  ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:

  Uczeń:

  • Obsługuje komputer, przestrzegając zasad bezpieczeństwa;

  • Przestrzega regulaminu pracowni komputerowej;

  • Nazywa poszczególne elementy zestawu komputerowego i zna ich przeznaczenie;

  • Wykorzystuje narzędzia służące do tworzenia rysunków;

  • Przekształca obrazek (przestawia, kopiuje, wkleja, wycina, obraca);

  • Wykonuje rysunki na zadany bądź dowolny temat, dbając o estetykę;

  • Pisze proste teksty, tworząc odstępy między wyrazami, stosując małe i wielkie litery oraz polskie znaki;

  • Formatuje tekst wg podanych zasad lub wg własnego projektu;

  • Wyszukuje i korzysta z informacji:

   • przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),

   • dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach,

   • odtwarza animacje i prezentacje multimedialne.

   

  Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy I-III

   

  W klasach I – III szkoły podstawowej obowiązuje literowy system oceniania bieżącego. 

  • Ocena roczna jest oceną opisową

  • Uczniowie oceniani są głównie z pracy na lekcji oraz aktywności

  • Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów ma miejsce po zakończeniu każdego działu z podręcznika

  • Sprawdzanie wiedzy uczniów odbywa się głównie w formie ustnej lub rysunkowej.

  • Gdy zbliża się koniec rozdziału, uczniowie są zawsze uprzedzani dokładnie, kiedy i z czego będą odpowiadali.

  • Uczniowie mają obowiązek nosić podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

    

   

  Uczeń kończący klasę I:

  - rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje,

  - nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,

  - recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,

  - rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

   

  Uczeń kończący klasę II:

  1.   Rozumienie ze słuchu:

  -   uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

  -   wykonuje proste polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku,

  -   reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty,

  -   rozumie sens bajek, historyjek,

  -   potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego.

   

   

   

  2.  Mówienie:

  -   uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem,

  -   potrafi naśladować wymowę angielską,

  -   posługuje się słownictwem poznanym na lekcji,

  -   odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami.

  3.  Czytanie:

  -  uczeń czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka
  z fonetyczną,

  -   rozumie często powtarzane polecenia pisemne,

  -   czyta głośno pojedyncze wyrazy.

  4.  Pisanie:

  -   uczeń przepisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania z tablicy,

  -   wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru,

  -   samodzielnie pisze wyrazy oraz krótkie zdania

  5.  Słownictwo:

  -  uczeń rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach, choć nie wszystkie potrafi
  użyć,

  -  zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części twarzy,

  ubrań, kolorów, liczb, zabawek, pomieszczeń w domu, zwierząt, przyborów szkolnych.

  -  umie zapisać słowa

   

  Uczeń kończący klasę III:

  1.  Rozumienie ze słuchu:

  -   uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

  -   wykonuje proste polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku,

  -   reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty,

  -   rozumie sens bajek, historyjek,

  -   potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego.

  2.  Mówienie:

  -   uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem,

  -   potrafi naśladować wymowę angielską,

  -   posługuje się słownictwem poznanym na lekcji,

  -   odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami,

  -   umie nazwać i krótko opisać np. zwierzęta, ludzi i przedmioty,

  -   używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie,

  -   samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie.

  3.  Czytanie:

  -  uczeń czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka
  z fonetyczną,

  -   rozumie często powtarzane polecenia pisemne,

  -  czyta głośno proste zdania znane z interakcji w klasie lub z często
  powracających tekstów mówionych,

  -   czyta prosty, krótki tekst.

  4.  Pisanie:

  -   uczeń przepisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania z tablicy,

  -   wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru,

  -   pisze krótki i prosty tekst według przedstawionego wzoru,

  -   samodzielnie pisze bardzo krótki i prosty tekst.

  5.  Słownictwo:

  -  uczeń rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach, choć nie wszystkie potrafi
  użyć,

  -  zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części twarzy,
  ubrań, kolorów, liczb, zabawek, pomieszczeń w domu, zwierząt, owoców,
  warzyw, nazw dni tygodnia, przyborów szkolnych, środków transportu, zna
  także słownictwo określające czynności związane z ruchem oraz czynności
  wykonywane regularnie,

  - umie zapisać słowa i pogrupować je w kategorie semantyczne, zestawić
  wyrazy przeciwstawne.

   


   
  26.09.2018 10:33 | więcej »