MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

Wizja absolwenta

Model absolwenta, czyli jakiego Człowieka chcemy wychować:

 • Dbającego o sprawność fizyczną i zdrowie.
 • Świadomego praw i obowiązków dziecka i ucznia.
 • Przestrzegającego wspólnie ustalonych norm zachowania.
 • Reprezentującego wysoką kulturę osobistą.
 • Znającego tradycje własnej rodziny, przedszkola, szkoły, regionu, narodu.
 • Mającego poczucie przynależności do społeczności, narodu
  i państwa.
 • Tolerancyjnego wobec różnych ras, religii, wyglądu zewnętrznego, niepełnosprawności oraz dostrzegającego potrzeby i prawa własne oraz innych osób.
 • Dostrzegającego własną wartość, dążącego do doskonalenia swoich umiejętności, obiektywnie oceniającego siebie i innych.
 • Umiejącego właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia (środki uzależniające, niebezpieczne przedmioty, przemoc i inne), dbającego o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Dbającego o środowisko naturalne (działania proekologiczne).
 • Umiejącego korzystać z dóbr kultury i wrażliwego na sztukę.
 • Umiejętnie korzystającego z dostępnych środków audiowizualnych.