MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

Regulamin świetlicy szkolnej

 

Regulamin świetlicy
w roku szkolnym 2018/2019

 

Świetlica czynna jest w godzinach 7:00 – 18:00.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

l . Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły zgodnie z rocznym planem pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oparciu o program profilaktyczno-wychowawczy i roczny plan pracy szkoły.

2. Działalność świetlicy określa art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz.59 ze zmianami) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 ( tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zmianami); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia

21.05.2001 oraz Statut Szkoły.

Rozdział II. Cele i zadania świetlicy

 

l . Celem działalności świetlicy jest:

 1. zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej;
 2. tworzenie warunków do rekreacji, nauki własnej i pomocy w nauce; rozwijanie zainteresowań
  i uzdolnień uczniów;
 3. kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych.

2. Zadaniem świetlicy jest:

 1. zapewnienie opieki wychowawczej przed i po zajęciach lekcyjnych;
 2. tworzenie warunków do rekreacji oraz prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, uzdolnienia oraz samodzielność;
 3. tworzenie warunków do organizowania nauki własnej oraz pomoc w nauce;
 4. prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów odpowiedniej postawy społeczno-moralnej;
 5. wdrażanie do przestrzegania zasad kultury osobistej i zdrowotnej oraz zasad współżycia społecznego;
 6. współpraca z nauczycielami, rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów oraz instytucjami społecznymi w sprawach dzieci.

 

Rozdział III. Założenia organizacyjne

 1. Nadzór nad organizacją pracy świetlicy sprawuje kierownik.
 2. Bezpośrednim przełożonym wychowawców świetlicy jest kierownik świetlicy.
 3. Zakres obowiązków kierownika i wychowawców świetlicy określa statut szkoły.
 4. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie wypełnionej przez rodziców karty zapisu dziecka na dany rok szkolny (załącznik nr l) pobieranej w świetlicy lub ze strony www szkoły.
 5. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 osób pod opieką wychowawcy.
 6. Świetlica funkcjonuje w godzinach 7.00 - 18.00.
 7. Rodzice przekazują dziecko pod opiekę wychowawcy świetlicy, który jest odpowiedzialny
  za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
 8. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci. W przypadku nieodebrania dziecka, wychowawca świetlicy postępuje zgodnie z procedurami szkolnymi (załącznik nr 2).
 9. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie klas 1-3 przyprowadzani są do świetlicy przez wychowawcę lub innego nauczyciela i przekazywani pod opiekę wychowawcy świetlicy.
 10. Uczniowie klas IV-VII po zakończonych zajęciach samodzielnie zgłaszają wychowawcy świetlicy swoje przyjście. Jeżeli uczeń nie zgłosi się do świetlicy szkolnej , wychowawca nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 11. Świetlica zapewnia opiekę również dzieciom nie zapisanym, których rodzice potrzebują jej okazjonalnie, na podstawie jednorazowego, pisemnego zgłoszenia rodziców do kierownika świetlicy lub z przyczyn wynikających z organizacji pracy szkoły (np.: odwołanie lekcji ).
 12. Świetlica zapewni doraźną opiekę każdemu uczniowi SP 316, który nie jest zapisany do świetlicy i nie ma zgody na samodzielne opuszczanie szkoły, w przypadku nieodebrania go ze szkoły przez rodziców.
  W takiej wyjątkowej sytuacji uczeń zostaje przekazany pod opiekę kierownikowi świetlicy przez nauczyciela, który miał z nim ostatnią lekcję w danym dniu. Do czasu wyjaśnienia sposobu odbioru dziecka ze szkoły pozostaje ono na terenie świetlicy.
 13. Dzieci nie mogą samowolnie opuszczać terenu świetlicy bez powiadomienia wychowawcy.
 14. Rodzice w karcie zapisu dziecka określają zasady opuszczania świetlicy. Wszelkie zmiany dotyczące trybu opuszczania świetlicy przez dziecko przekazują do świetlicy w formie pisemnej i datowanej
  (załącznik nr l; załączniki nr 4, 5, 6).
 15. Osoba zgłaszająca się po dziecko, odbiera je bezzwłocznie i przejmuje nad nim opiekę. Na prośbę wychowawcy, osoba odbierająca dziecko ze świetlicy potwierdza swoją tożsamość.
 16. W nagłych sytuacjach losowych kierownik świetlicy może udzielić zgody na odbiór dziecka ze świetlicy przez osobę wcześniej nieupoważnioną, po telefonicznym kontakcie z rodzicem (potwierdzonym mailem, faxem lub sms-em do szkoły), na podstawie pisemnego oświadczenia osoby odbierającej dziecko
  ze świetlicy na polecenie rodzica (załącznik nr 5). Osoba ta przejmuje odpowiedzialność
  za bezpieczeństwo dziecka do czasu przekazania dziecka rodzicom.
 17. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice powiadamiają o tym wychowawców świetlicy (także o zmianach) upoważniając prowadzących do odbioru dziecka. Prowadzący zajęcia odbiera uczniów ze świetlicy, jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo do momentu odprowadzenia ich
  do świetlicy (załącznik nr 6).
 18. Uczniowie nie przynoszą do świetlicy cennych przedmiotów oraz urządzeń elektronicznych.
  Za pozostawione lub zagubione rzeczy wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności.
 19. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy, rodzice mogą zgłaszać i omawiać
  z kierownikiem świetlicy podczas jego cotygodniowego dyżuru. Termin dyżuru zostanie ustalony
  we wrześniu danego roku szkolnego. Kontakt telefoniczny ze świetlicą w godz. 8.00 - 18.00.

 

Rozdział IV. Prawa i obowiązki ucznia pozostającego pod opieką świetlicy

 

 1. Uczeń ma prawo do dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej, życzliwego traktowania, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, poszanowania godności, pomocy w rozwiązywaniu problemów, swobody wyrażania w sposób kulturalny swoich myśli i przekonań.
 2. Uczeń ma prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy na zasadach określanych normami współżycia społecznego.
 3. Uczeń ma prawo do udziału w zajęciach zorganizowanych prowadzonych przez wychowawców.
 4. Uczeń ma prawo do zajęć indywidualnych, zgodnych z jego zainteresowaniami i potrzebami w ramach możliwości ich zapewnienia w świetlicy.
 5. Uczeń ma prawo do pomocy we wszelkich sprawach dotyczących jego pobytu w świetlicy.
 6. Uczeń ma obowiązek wykonywania poleceń wychowawców, przestrzegania norm współżycia społecznego oraz zasad funkcjonowania świetlicy ustalanych wspólnie z wychowawcami i modyfikowanych w danym roku szkolnym.
 7. Uczeń ma obowiązek szanowania własności szkoły i innych dzieci oraz de kulturalnego zachowywania się.
 8. Uczeń ma obowiązek zgłaszania swojej obecności oraz każdorazowego zamiaru opuszczania świetlicy.
 9. Uczeń ma obowiązek zgłaszania wychowawcom wszelkich ważnych dla niego spraw związanych
  z funkcjonowaniem świetlicy (np.: konfliktów, wypadków).

 

 

Rozdział V. Współpraca z rodzicami

 

l. Świetlica współpracuje z rodzicami uczniów we wszelkich sprawach dotyczących dzieci związanych
z ich pobytem w szkole w formie:

 1.    bezpośrednich rozmów wychowawców i kierownika świetlicy z rodzicami;
 2. korespondencji z rodzicami i rozmów telefonicznych;
 3.     indywidualnych spotkań z kierownikiem świetlicy podczas jego cotygodniowych dyżurów
  dla rodziców (ustalanych we wrześniu danego roku szkolnego) lub w trakcie zebrań z rodzicami.
 4. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy.
 5. Rodzice zobowiązani są do poinformowania osoby upoważnione do odbierania dziecka przetwarzaniu ich danych osobowych przez szkołę zgonie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

 

Rozdział VI. Dokumentacja świetlicy

 

 1. Świetlica prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.