MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

 1. W Szkole Podstawowej Nr 316 działa Samorząd Uczniowski klas I-VIII
  w poziomach I-III, IV-VIII zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd jest formą organizacji uczniowskiej funkcjonującą na demokratycznych zasadach współżycia między uczniami.
 3. Realizuje podstawowe cele o charakterze wychowawczym i społecznym:
 • Współpracy,
 • Bezinteresownej życzliwości,
 • Solidarności grupowej,
 • Odpowiedzialności za innych i siebie,
 • Reprezentowania interesów grupy,
 • Wzajemnej kontroli,
 • Oceny pracy i jej efektów.
 1. Działalność Samorządu polega na integracji:
 • Nauki poprzez przyswajanie wartości i norm postępowania, naukę decydowania, zdobywanie wiedzy o zespołowym działaniu, o pracy dla siebie i rówieśników, dla szkoły i środowiska, o zabawy poprzez organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze rozrywkowym.
 1. Samorząd działa poprzez swoich przedstawicieli wybieranych podczas corocznych wyborów w poziomach klas I-III, IV-VIII
 2. Wybory są: wolne, równe, pośrednie i tajne,
 • Wybory przeprowadzane są w ciągu dwóch pierwszych tygodni września,
 • Każda klasa deleguje po trzech kandydatów na zebranie wyborcze, a w wyborach musi wziąć udział 2/3 zgłoszonych przedstawicieli klasowych zwanych dalej wyborcami,
 • Wybory wygrywa osoba, która uzyskała 50% wszystkich głosów +1, a wyborcy wybierają także spośród siebie w głosowaniu tajnym 2 osoby do Zarządu Samorządu
 1. Przewodniczący i Zarząd:
 • Opracowują strukturę, zasady działania i kompetencję Samorządu,
 • Kierują bieżącą pracą Samorządu,
 • Reprezentują społeczność uczniowską przed Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i pracownikami administracji i obsługi.
 1. Kadencja Samorządu trwa od wyborów do końca roku szkolnego.
 2.  Zmiany w Regulaminie Samorządu może dokonać wyłącznie zgromadzenie uczniowskie w skład którego wchodzi Przewodniczący, Zarząd i po jednym przedstawicielu z klas I-VIII.
 3. Nauczyciele powołani przez Radę Pedagogiczną zwani Opiekunami Samorządu stwarzają uczniom warunki sprzyjające rozwojowi samorządności
  w szkole.