MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

Rozkład dnia

 

6.30 – 8.20
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zabawy według inwencji dzieci- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna (z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem dysfunkcyjnym). Zestaw zabaw ruchowych lub ćwiczeń porannych.

8.20 – 8.30
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku. Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00
Śniadanie- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

9.00 – 10.00
Zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową (w tym zajęcia z języka nowożytnego). Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych.

10.00 – 10.20
Czynności higieniczne. Drugie śniadanie.

10.20 – 11.50
Zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym podejmowane z inicjatywy dzieci lub organizowane przez nauczyciela. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Spacery i wycieczki.

11.50 – 12.10
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.10 – 12.40
Obiad.

13.00 – 14.20
Czas relaksu – odpoczynek przy muzyce. Czytanie książek. W grupach starszych odpoczynek trwa do 30 min, a później zabawa swobodna.

14.20 – 14.30
Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:30-14:50

Podwieczorek

15.00 – 18.00
Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, zajęcia edukacyjno-wyrównawcze. Zajęcia rytmiczne, matematyczne, gimnastyczne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym ( w okresie wiosenno-letnim) – zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań.

Początek formularza