MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

Stypendia szkolne Zasiłki szkolne Akcja Społ. "Hali Wola" -"Pomóżmy Dzieciom..." Stypendium "Posiłek dla Ucznia" Współpraca z OPS

Pomoc Materialna

Stypendia szkolne

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

- wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w szkole u pedagoga szkolnego – Pani Anny Frindt-Bajson -  najpóźniej w terminie do 17 września 2018 r.

- gabinet 211, II piętro, telefon kontaktowy w celu umówienia terminu spotkania:
22 665 72 75 wew. 207 lub 22 664 62 07 wew. 207

 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), tj. 514 zł.

 

Wnioski i stosowne oświadczenia należy pobrać/złożyć w szkole u pedagoga szkolnego – wzory wniosków i oświadczeń można pobrać też ze strony Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

lub w pokoju nr 3 w szkole.

 

Poniżej wzory wniosku i oświadczenia do pobrania: