MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

Regulamin Przedszkola nr 381

REGULAMIN  PRZEDSZKOLA  NR 381

Zgodnie z założeniami wychowania, przedszkole ma być miejscem, gdzie dziecko samo w sobie jest wartością nadrzędną, gdzie szanuje się jego prawa jako istoty ludzkiej, która musi być prowadzona przez dorosłych, ale którą nie wolno manipulować, czy wykorzystywać do własnych celów. Miejscem, gdzie może się swobodnie rozwijać, poznawać świat i osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.

         Placówka wychowania przedszkolnego pełni wobec rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dzieci.

         Rodzice współuczestniczą w organizowaniu edukacji przedszkolnej, dlatego zobowiązani są do przestrzegania niżej wymienionych zasad:

 1. Przedszkole czynne jest przez cały rok, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-18:00. Terminy przerw ustala organ prowadzący.
 2. Ze względów organizacyjnych, dzieci należy przyprowadzać do godz. 8:20.
 3. Rodzice, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, wprowadzają je do budynku przedszkola, przekazując bezpośrednio woźnej dyżurującej lub nauczycielce. Za dzieci pozostawione przed budynkiem przedszkola, placówka nie bierze odpowiedzialności.
 4. Dzieci odbierane są przez rodziców, opiekunów lub osoby pełnoletnie, upoważnione do ich odebrania. Pisemne upoważnienie do odbioru dzieci składane jest u wychowawcy grupy.
 5. Śniadanie w przedszkolu jest o godz. 8:30. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania spóźnienia dziecka (telefonicznie lub mailowo).
 6. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe.
 7. W przypadku stwierdzenia choroby u dziecka, nauczycielka powiadamia rodziców.
 8. Każdą nieobecność dziecka z powodu choroby, rodzic ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania dziecka- szczególnie w przypadku choroby zakaźnej lub zatrucia pokarmowego.
 9. Po przebytej chorobie należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodzica stwierdzające  stan zdrowia dziecka.
 10. Ze względu na dobro dziecka, rodzice i nauczyciele, zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 11. Odpłatność za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu należy uiszczać w dniach i godzinach podanych do wiadomości rodziców.
 12. Regulamin opracowano na podstawie obowiązującego Statutu Przedszkola, który jest do wglądu u Dyrektora placówki oraz na stronie internetowej placówki.