MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

Doradztwo zawodowe - Cele i Zadania

V Warszawski Konkursu Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód”

Zapraszamy Uczniów do kolejnej edycji Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód” organizowanego przez Centrum Doradztwa Zawodowego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

W tym roku wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form: film, prezentacja lub komiks (koniecznie należy zapoznać się z informacjami zawartymi w regulaminie konkursu).

Uprzejmie prosimy o składanie opisanych zgodnie z wymogami organizatora prac i oświadczeń u pedagoga szkolnego, koordynatora ds. doradztwa zawodowego – Pani Anny Frindt-Bajson – w gabinecie nr 211 na II piętrze do godz. 10.00 do 21.02.2019 (czwartek).

 

Zachęcamy wszystkich Uczniów do wspólnej zabawy

regulamin .pdf

metryczka do konkursu .pdf
IV BEMOWSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

„ZAWODY ZATRZYMANE W OBIEKTYWIE”

Prace konkursowe (maksymalnie 3 zdjęcia – wywołane w formacie 15x21 oraz załączniki (zgody i oświadczenie), proszę składać u szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego - pedagoga szkolnego – Anny Frindt-Bajson – w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2019 (środa) w gabinecie nr 211 na II piętrze.

 

Druki-wzory zaświadczeń i zgody są do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności lub w zakładce Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – Konkursy oraz Doradztwo zawodowe oraz na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 –

www.ppp20.pl

 

konkurs fotograficzny IV - regulamin załączniki.pdf

Wizyta uczniów z klas 7 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Targi szkół – techników i szkół branżowych z Warszawy
i okolic

 

Dnia 23.11.2018 wybraliśmy się w ramach zajęć z doradztwa zawodowego do Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie. Podczas „Dni Otwartych CKP” uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną CKP (kształceniem w zawodach), zwiedzić bardzo dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne, brać udział w pokazach ćwiczeń, symulacjach lotniczych, a  także uczestniczyć w giełdzie warszawskich szkół technicznych i zawodowych.

 

 

 
 

"Zawody moich dziadków, moich rodziców oraz mój wymarzony zawód"


W dniach 12 -18 listopada obchodziliśmy w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 zorganizowała  z tej okazji wydarzenie promujące świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. 
Dzieci w świetlicy szkolnej oraz na zajęciach w klasach wykonały prace na wyżej wymieniony temat.   

Rodzice i Uczniowie klas 8,

Informujemy, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, terminy egzaminów po szkole podstawowej, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1/3 w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1/3 w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019

Opracowano zgodnie z: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

 

Poniższy system obejmuje  całokształt  zabiegów  wychowawczo-edukacyjnych  mających  pomóc  uczniowi w przyszłości w samodzielnym,  właściwym  i  uzasadnionym  wyborze  dalszej ścieżki kształcenia, a w przyszłości zawodu.

Cele ogólne systemu:

1.         dążenie  do realizacji  standardów  powszechności  i  dostępności usług poradniczych  w  procesie  kształcenia  i  aktywności  zawodowej;

2.         udzielenie pomocy jednostce w przygotowaniu się do realizacji jej zadań w  świecie  pracy;

3.         przygotowanie ucznia  do  planowania  kariery  zawodowej i  podejmowania  decyzji uwzględniając swoją wiedzę, umiejętności, zainteresowania,  mieć na uwadze potencjał intelektualny, społeczny oraz czuć odpowiedzialność za  własne  decyzje;

4.         permanentne przygotowywanie młodego  pokolenia  do  właściwego  postrzegania  swojej roli zawodowej oraz motywowania uczniów do kształcenia ustawicznego –  już  od  etapu  edukacji  wczesnoszkolnej i przedszkolnej;

5.         usytuowanie  profesjonalnej  pomocy  w  zakresie poradnictwa zawodowego w środowisku szkolnym, w bezpośrednim kontakcie z uczniem;

6.         przygotowanie wszystkich uczniów do wyboru drogi zawodowej i pomaganie w procesie kształtowania  się  decyzji  wyboru  zawodu;

7.         pomaganie  uczniowi  osiągnąć  lepsze  zrozumienie  samego  siebie w odniesieniu do przyszłego zatrudnienia po to, aby umożliwić mu trafny wybór zawodu lub uzyskanie właściwego dostosowania zawodowego na dalszych etapach życiowych;

8.         przygotowanie  i  wspieranie  uczniów  w przygotowaniu do i  podejmowaniu  decyzji  edukacyjno-zawodowych,  które  w  praktyce  przełożą  się w przyszłości na wybór zawodu, prowadzącej do niego ścieżki kształcenia, planowanie, rozwój  osobisty i  świadome zarządzanie  karierą  zawodową;

9.         wychowanie dzieci i  młodzieży  do  aktywnego  udziału  w  życiu  społecznym  i  gospodarczym  (w  tym  przygotowanie  do przyszłej  roli  pracownika),  przygotowanie do  radzenia  sobie  w  trudnej  sytuacji  (np.  zmiana  społeczna,  bezrobocie, restrukturyzacja, reorientacja zawodowa);

10.       kształtowanie jednostek ukierunkowanych na rozwój osobisty i zawodowy, zmotywowanych do ciągłego kształcenia się, podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji, zainteresowanych aktywnością zawodową w różnych formach;

Zadania systemu:

1.         pomoc  dzieciom  w  rozpoznawaniu  własnego potencjału   intelektualnego,   osobowościowego   i   zawodowego   tak,   aby w  oparciu  o  własne  zasoby,  mogły  trafnie  wybrać  odpowiedni  dla  siebie profil kształcenia w szkole ponadpodstawowej i na kolejnych szczeblach edukacji;

2.         dostarczanie aktualnych informacji o zawodach i drogach kształcenia, ale także informacji na temat możliwości wykorzystania swojego potencjału w różnych obszarach pracy zawodowej;

3.         lepsze  zrozumienie  samego  siebie  w  odniesieniu  do  przyszłego  środowiska edukacyjnego,  a  w  dalszej  perspektywie  –  zawodowego;

4.         kształtowanie w  świadomości  ucznia  kolejnych  wyobrażeń o własnych dążeniach  edukacyjnych i zawodowych;

5.         przekazywanie  uczniom  informacji  o  możliwościach  kształcenia  na różnych poziomach i etapach rozwoju zawodowego oraz szansach zatrudnienia po ukończeniu nauki i zdobyciu zawodu;

6.         kształtowanie  umiejętności  samopoznania  i  samooceny  predyspozycji psychofizycznych;

7.         kształtowanie aktywnej postawy wobec własnej kariery zawodowej, na  podstawie  wskazywania  roli  aspiracji  edukacyjnych  i  zawodowych w życiu jednostki oraz roli pozytywnej motywacji do dalszego kształcenia;

8.         odkrycie zainteresowań zawodowych;

9.         kształtowanie  preferencji na podstawie rzeczywistej wiedzy o zawodach;

10.       wspieranie  uczniów  w  konstruowaniu  planów  edukacyjnych i  określaniu  celów  życiowych,  bazując  na  takich  fundamentach,  jak  preferencje,  zainteresowania,  pasje  i  wyobrażenia  o  zawodach;

11.       rozwijanie w młodych osobach poczucia własnej wartości i w naturalny sposób motywując do dalszej pracy nad sobą;

12.       zachęcanie  uczniów  do  udziału  w  różnego  rodzaju  kołach  zainteresowań,  projektach  szkolnych,  konkursach,  działalności  w  organizacjach szkolnych,  każdej  formie  aktywności  na  terenie  i  na  rzecz  szkoły;

13.       stwarzanie im  warunków  do  poznania  siebie,  swoich  umiejętności  i  możliwości,  samodzielnego  i  świadomego  decydowania  o  tym,  w  jaki  sposób  je  wykorzystać w planowaniu i zarządzaniu własną ścieżką edukacyjną i karierą zawodową;

14.       uświadamianie dzieciom i młodzieży istoty decyzji o wyborze zawodu.

Zakres tematyczny podejmowany w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 316:

  1. etap I – preorientacja zawodowa dzieci w klasach 0–III; obejmuje poznanie  pracy  w  wybranych  zawodach  w  ramach  kształcenia  zintegrowanego.  Szkoła  i  nauczyciele  kształtują  właściwe  postawy  dziecka wobec  pracy  ludzkiej,  zapoznają  z  różnorodnymi  zawodami,  szczególnie  tymi  z  najbliższego  otoczenia  dziecka,  zawodami  ich  rodziców i najbliższej rodziny, znajomych, przyjaciół; nauczyciele i rodzice stwarzają dzieciom możliwości do rozwijania zainteresowań, budowania pozytywnego wizerunku siebie jako osoby aktywnej, sprawczej i wartościowej;

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA PRZEDSZKOLI,

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

1. Poznanie siebie

Dziecko:

1.1 określa, co lubi robić;

1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;

1.3 określa, co robi dobrze;

1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Dziecko:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które

wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;

2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko

uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;

2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy

i niekonwencjonalny;

2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Dziecko:

3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);

3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Dziecko:

4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych

czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

A. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III szkół podstawowych

1. Poznanie siebie

Uczeń:

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę

pracy w wybranych zawodach;

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji

celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

 

  1. etap  II  –  orientacja  zawodowa  dzieci  w  klasach  IV–VI  polega  przede wszystkim na wstępnej  analizie  znaczenia  pracy  w  życiu  osobistym człowieka i w życiu całych społeczeństw oraz organizacji pracy i jej efektów na przestrzeni  czasu, ukazaniu dzieciom podstawowych aspektów pracy człowieka, dostarczeniu wiedzy o zawodach, formowaniu właściwego stosunku do pracy, przybliżaniu do świata nauki i techniki, przekazanie wstępnej informacji edukacyjnej o szkołach ponadpodstawowych; rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, kompetencji społecznych istotnych dla funkcjonowania w grupie, uczenie efektywnych sposobów uczenia się;  Uczniowie wstępnie poznają i oceniają różne cechy własnej osobowości, weryfikują swoje zainteresowania i uzdolnienia; Wychowawcy klas VI kontynuują w roku szkolnym 2018/2019 realizację treści zawartych w programie „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” - dostępnym na stronach Biura Edukacji;

 

B. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI szkół podstawowych

1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1675

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje

różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny

sposób nauki;

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

 

 

3. etap III – doradztwo zawodowe – klasy VII-VIII – blok ten zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi ucznia.  W bloku tym realizowane są cele i treści zmierzające do przygotowania uczniów do podjęcia decyzji w sprawie dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej i wyboru typu szkoły, kierunku dalszej edukacji, pozwalające uczniom na poznanie własnych zdolności, mocnych stron, umiejętności, predyspozycji, w bloku tym należy przekazywać wiedzę o zawodach, możliwych ścieżkach edukacji oraz ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych. W programie na tym etapie warto szczególnie uwzględnić współpracę z rodzicami i wykorzystanie ich wsparcia w podejmowaniu decyzji przez uczniów.  Podczas różnych  lekcji  przedmiotowych i wychowawczych, konsultacji indywidualnych uczniowie  analizują własne możliwości i preferencje potrzebne do wyboru kolejnego etapu kształcenia,  a zwłaszcza szkół z klasami „profilowanymi”, ponadto prowadzi się poradnictwo zawodowe predecyzyjne, w oparciu  o  programy  nauczania,  opisy  zawodów,  klasyfikacje  zawodów, teczki  zawodów  i  literaturę  z  zakresu  poradnictwa  zawodowego. Na tym etapie uczy się młodzież podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, krytycznego poznawania  siebie,  własnych  uzdolnień  i  zainteresowań mających na celu  doprowadzenie w przyszłości do świadomego wyboru zawodu. Ważnym aspektem tematycznym na tym etapie są też zagadnienia związane z metodologią  uczenia  się,  radzenia  sobie  ze  stresem,  trening  twórczego  myślenia,  komunikacją,  asertywnością i  współpracą  w  grupie,  podejmowaniem  decyzji.

Formy realizacji:

1.         indywidualne konsultacje, działania klasowe, działania grupowe, wycieczki;

2.         spotkania z przedstawicielami zawodów, wycieczki do zakładów pracy, konkursy o tematyce zawodoznawczej, kąciki zawodoznawcze m.in. w bibliotece, tablice, plakaty, ulotki informacyjne, konsultacje poradniczo-diagnostyczne, testy predyspozycji zawodowych – tradycyjne i komputerowe, zajęcia wychowawcze i przedmiotowe o tematyce zawodoznawczej lub z elementami zawodoznawczymi, spotkania z absolwentami szkoły podstawowej, spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych, lekcje muzealne, teatralne, kinowe, warsztaty o charakterze zawodoznawczym, pogadanki, prezentacje tematyczne, apele tematyczne z elementami zawodoznawstwa;

3. wplatanie elementów tematycznych z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego w inne działania wychowawcze z uczniami np. wycieczki szkolne czy spotkania z przedstawicielami innych zawodów przy okazji innych zajęć wychowawczo-profilaktycznych np. zajęcia z funkcjonariuszami służb;

 

 

 

Realizatorzy:

W ramach WSDZ wymienione powyżej cele i zadania realizują wszyscy pracownicy pedagogiczni, w szczególności wychowawcy klas i specjaliści szkolni, koordynator ds. doradztwa zawodowego, a także nauczyciele przedmiotów, przedstawiciele organizacji i instytucji zaproszeni do współpracy oraz rodzice uczniów.

Harmonogram:

Wszelkie działania w ramach WSDZ są podejmowane systematycznie na wszystkich etapach jego realizacji przez cały rok szkolny – szczegółowy harmonogram ich realizacji znajduje się w planach wychowawczych poszczególnych klas.

 

W roku szkolnym 2017/2018 WSDZ został poszerzony o działania edukacyjno-wychowawcze prowadzone w ramach doradztwa zawodowego w klasach VII – podczas 10 godzin spotkań prowadzonych przez koordynatora ds. doradztwa zawodowego w rozliczeniu rocznym dla każdej klasy VII, a w roku 2018/2019 doradztwo kontynuuje się także w klasach VIII (terminy zajęć w poszczególnych klasach są ustalane na bieżąco w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcami klas).

1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających

z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je

w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje

wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego

rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając

z dostępnych źródeł informacji;

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach

korzystać z ich pomocy;

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

Spodziewane efekty doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII:

Uczeń potrafi określić swoje mocne i słabe strony;

Uczeń rozwija swoje zainteresowania, talenty i uzdolnienia w oparciu o trafną autodiagnozę;

Uczeń wykazuje zainteresowanie swoją przyszłością edukacyjną i na rynku pracy;

Uczeń jest świadomy zmian na rynku pracy;

Uczeń stara się racjonalnie planować swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową i zna strukturę systemu edukacyjnego oraz wstępnie planuje dalsze kształcenie zgodnie ze swoimi predyspozycjami i uwzględniając sytuację na rynku pracy;

Uczeń potrafi wyszukać i wybrać aktualne i rzetelne informacje związane z interesującymi go obszarami edukacyjno-zawodowymi;

Rodzice wiedzą, jak wspierać dziecko w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

Ewaluacja:

Działania realizowane w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego podlegają planowaniu (zapisy w ramach planów wychowawczych poszczególnych klas) i sprawozdawczości – 1 raz w roku szkolnym, na koniec roku szkolnego metodą kaskadową – zebranie informacji o zrealizowanych działaniach od nauczycieli przedmiotowych i wychowawców oraz specjalistów szkolnych i ich analiza – patrz: Załącznik nr 1;

Ewaluacji, w różnych formach, podlegają wybrane działania realizowane na poziomie klas i grup, a także pracy indywidualnej z uczniem – realizatorzy/koordynatorzy tych działań są odpowiedzialni za przeprowadzenie w wybranym zakresie i przy użyciu wybranej techniki i narzędzi badawczych ewaluacji podjętych/zorganizowanych przez siebie działań.

 

Realizację zadań i działań w ramach WSDZ monitoruje i koordynuje szkolny koordynator ds. doradztwa zawodowego – pedagog szkolny –p.  dr Anna Frindt-Bajson wraz z członkami zespołu ds. doradztwa zawodowego –

Członek zespołu z poziomu klas 0-3: Ewa Stolarczyk, Teresa Musialska-Olbińska, Dominika Mrozowska-Bednarz

Członek zespołu z poziomu klas 4-6: Dariusz Wójtowicz/Małgorzata Wajda

Członek zespołu z poziomu klas 7-8: Joanna Łukawska/Beata Kamińska

Członek zespołu ze świetlicy szkolnej: Marta Michowska

Przedstawiciele zespołu specjalistów szkolnych: Edyta Kowalik, Agata Młynarczuk

 

 

Zespół ds. doradztwa zawodowego na rok szkolny 2018/2019 powołano na radzie 29.10.2018, tego dnia zatwierdzono także powyższy WSDZ na rok szkolny 2018/2019.

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór arkusza analizy realizacji doradztwa zawodowego

Podsumowanie i ewaluacja działań w zakresie preorientacji zawodowej (klasy „0”), orientacji zawodowej (klasy I-VI) i doradztwa zawodowego w klasach 7-8 w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 316 w Warszawie:

 

l.p.

klasa

temat

Forma

Działania

(wycieczka, lekcja, spotkanie z… itp.)

termin

Odpowiedzialny za organizację działania

(wychowawca, nauczyciel religii itp.)

Realizator

(gość, rodzic, przedstawiciel jakiejś organizacji)

Forma ewaluacji (np. rozmowa, ankieta itp.) i wnioski po ewaluacji

Uzyskane efekty działania:

1.

0a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

0b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wycieczka klas 7 w ramach zajęć z zakresu doradztwa zawodowego do Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie - 16. listopada 2017

 

Nasi Uczniowie  wzięli udział  w prezentacji pracowni zawodowych i targach edukacyjnych szkół ponadpodstawowych – techników i szkół branżowych. Była to świetna okazja do zapoznania się z ofertą edukacyjną po szkole podstawowej w ramach doradztwa zawodowego, a także dowiedzenia się, na czym polega praca w poszczególnych zawodach i jakie są możliwości zatrudnienia oraz warunki pracy po ukończeniu wybranej szkoły.

                                                                  

                                         WIECEJ ZDJĘĆ ZAJRZYJ DO NASZEJ GALERII - KLIKNIJ LINK

 


 

Laureat w konkursie zawodoznawczym – III miejsce

Z radością informujemy, że Sebastian Czupryn z kl. 4d został laureatem III miejsca w dzielnicowym  konkursie fotograficznym „Zawody zatrzymane w obiektywie” (III edycja).

                                                

Gratulujemy serdecznie!

Zobacz link do galerii z wystawy zdjęć nagrodzonych w konkursie: http://ppp20.pl/galeria-konkursu-fotograficznego/

 


 

Szanowni Państwo, Rodzice Naszych Uczniów,
 

Mając na uwadze dalszą perspektywę edukacyjną naszych uczniów i wsparcie Państwa w dokonywaniu z Dzieckiem trafnych i satysfakcjonujących wyborów dotyczących dalszego kształcenia, szkoły średniej i wyboru drogi zawodowej, już dziś zapraszamy Państwa na szkolenie dla Rodziców – szczególnie uczniów klas VII (ale nie tylko) – prowadzone przez profesjonalnego doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery przy Ochotniczym Hufcu Pracy, które odbędzie się 5.06.2018 (wtorek) w godz. 17.00-17.45 w naszej Szkole w pomieszczeniu stołówki szkolnej.

 

Serdecznie zapraszamy na to spotkanie,

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSP nr 6, Szk. Podst. Nr 316


    

                    Gala finałowa Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Zawodach

 

Z radością informujemy, że nasi uczniowie: Karolina Grzegorzewska z klasy 6d i Mariusz Rok z klasy 7c zostali zaproszeni przez organizatorów do udziału w gali finałowej Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Zawodach zainicjowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Biuro Edukacji.

Gratulujemy im tego wyróżnienia i zapraszamy wszystkich uczniów do startu w konkursie w kolejnym roku szkolnym. Na uroczystości było naprawdę "galowo" i ciekawie! Uczestnicy otrzymali prezenty od organizatorów w dowód uznania dla ich starań w konkursie.